Protocol studievoortgang

Inleiding

Het Sterren College zal met ingang van het schooljaar 2015 2016 alle leerlingen in een specifieke leerweg hebben geplaatst. Om duidelijkheid te geven in de eisen die we stellen aan leerlingen m.b.t. overgang en determinatie is het document Normering en Determinatie schooljaar 2015 2016 opgesteld. Dit protocol geeft meer detailinformatie omtrent de te hanteren procedures.

Toelatingsbeleid Sterren College Haarlem

Op basis van ons omschreven toelatingsbeleid worden de nieuwe leerlingen binnen een leerweg ingeschreven. Het advies van de basisschool is daarbij leidend.

Voor zij-instroom leerlingen zijn andere eisen geformuleerd.

Rapporten en cijferlijsten

Ouders en leerlingen worden op de hoogte gesteld van de schoolprestaties gedurende het schooljaar. Hierdoor kunnen leerlingen, ouders en school in samenspraak keuzes maken om een adequate schoolvoortgang te waarborgen.

De rapportage vindt, afhankelijk van het leerjaar, op verschillende manieren plaats:

 • d.m.v. individuele gesprekken / 10 minuten gesprekken (mentor/vakdocent)
 • schriftelijk d.m.v. rapporten.
 • ouders en leerlingen hebben inzage in Magister waar de studievoortgang altijd is in te zien.
 • in de jaarplanners per vak staat aangegeven wanneer welke toets (PTO en PTA) wordt afgenomen

Op de rapporten staan de cijfers van volledig afgeronde toetsen, waarbij het cijfer groter of gelijk aan 3,0 dient te zijn.

De rapportvergadering

Het schooljaar is verdeeld in 4 periodes. Elke periode wordt afgesloten met een rapport. De rapportcijfers worden bepaald door het voortschrijdend gemiddelde te berekenen van de cijfers van gemaakt werk, afgerond op één decimaal. Het cijfer is altijd het voortschrijdend gemiddelde, gemeten vanaf het begin van het schooljaar tot aan het moment van de rapportage. Op het eindrapport worden de cijfers afgerond op hele cijfers (schaal 1 t/m 10). Dit houdt in dat, als het berekende eindcijfer geen heel getal is, het naar beneden wordt afgerond als de eerste decimaal 4 of lager is en als dit 5 of hoger is, naar boven. Docenten leveren cijfers aan in Magister zodanig dat er op ieder moment een actueel cijferbeeld opgevraagd kan worden.

De teamleider gaat in overleg met de mentoren en spreekt de klas door conform de bevorderingsnormering voor het desbetreffende leerjaar. Dat gebeurt minimaal 1 week voor de geplande rapportvergaderingen en houdt in dat docenten hun cijfers tijdig in Magister hebben geplaatst.

Leerlingen met drie of meer berekende onvoldoendes worden op de agenda gezet van de rapportvergadering.

De teamleider verspreidt de bespreeklijst voorafgaand aan de vergadering aan alle belanghebbende docenten.

De rapportvergadering bestaat uit de docenten die lesgeven aan de klas die op dat moment besproken wordt. Afberichten worden tijdig gecommuniceerd met de teamleider. De teamleider beoordeelt de afberichten en koppelt dit terug naar de docent.

De teamleider zit de rapportvergadering voor en de mentor bespreekt zijn of haar klas. Bij de bespreking zijn er per klas in- en uitstapmomenten.

De vergaderdata zijn in het jaarrooster vastgelegd. Bij een eventuele stemming worden alleen de lesgevers betrokken in de besluitvorming.

De vergadering zal in alle gevallen een besluit nemen. In bijzondere gevallen kan van de vastgelegde normen worden afgeweken.

In geval er onvoldoende consensus is over de door de mentor voorgestelde actie(s), wordt er d.m.v. stemming een besluit genomen. Iedere aanwezige heeft één stem. Iemand die blanco stemt, gaat akkoord met het voorstel van de mentor.

De rapportvergadering mag geen oordeel uitspreken over verwijdering van leerlingen van school. Het verwijderen van leerlingen moet volgens de hiervoor vastgestelde procedure verlopen.

Tijdens de cijferbespreking laat de teamleider een actielijst opstellen.

Leerlingen die drie onvoldoendes hebben op hun rapport, zullen in de volgende rapportperiode verplicht hulplessen in de vakken die ze onvoldoende staan moeten volgen. Deze verplichting geldt, mits de organisatie van hulplessen en mentoruren dit toelaat. De mentor zorgt voor een lijst met gewenste hulpuren voor zijn / haar leerlingen en levert deze direct na de vergadering bij de teamleider in.

Indien er een 10 minuten- avond volgt op de cijferbespreking dan wordt er door elke docent  van elk gesprek een contactverslag gemaakt in Magister. In de eerstvolgende team­vergadering worden belangrijke afspraken, die voortvloeien uit deze gesprekken aan alle belanghebbenden gecommuniceerd. De uitvoering ervan wordt door de mentor en de teamleider gezamenlijk bewaakt.

Procedure verdiepingsstof leerjaar 1 en 2

Uitgangspunt te allen tijde: een leerling moet een reële kans hebben tot het halen van een diploma in de hogere leerweg.

Doel verdieping: leerlingen een kans bieden te excelleren.

Leerjaar 1:

Bij het eerste rapport geven we nog geen oordeel over opstromen. Een leerling moet eerst kunnen waarmaken de stof van de huidige leerweg goed te beheersen.

Bij de bespreking van 2e rapport kunnen leerlingen door de mentor worden ingebracht voor verdieping. Dit kan per vak / leergebied worden aangegeven. Betreft het een deel van de vakken dan kan dit op initiatief van de betreffende docent worden uitgevoerd en is toestemming van de ouders niet noodzakelijk.

Betreft het verdieping voor alle vakken, dan beslissen alle aanwezigen over het aanbieden van verdiepingsstof.

Bij een positief oordeel verstuurt de teamleider een “brief verdieping” naar het huisadres. Hierin wordt aangeven dat het team de verwachting heeft dat de leerling de stof aankan van de hogere leerweg. De ouders tekenen voor akkoord en sturen de brief terug naar school. De teamleider communiceert naar het team dat een leerling voor alle vakken verdiepingsstof moet krijgen.

Per rapportvergadering wordt bekeken of de leerling verdere verdiepingsstof aangeboden blijft krijgen. Bij een negatief oordeel worden ouders door de teamleider hierover geïnformeerd.

Als ouders niet akkoord gaan met het aanbieden van verdieping blijft de leerling werken op het niveau van de huidige leerweg.

Bij het 3e rapport van leerjaar 1 kan een leerling nog worden ingebracht voor het krijgen van verdiepingsstof. Er wordt dan verdiepingsstof aangeboden en een definitieve beslissing over opstromen wordt genomen bij de bespreking van het eindrapport.

Bij de bespreking van het eindrapport kunnen geen nieuwe leerlingen aangeboden worden voor verdieping. Wel kunnen leerlingen met “opstroompotentie” in de warme overdracht met de nieuwe mentor worden besproken.

Bij afstromen van naar een lagere leerweg wordt de leerling door de mentor ingebracht ter bespreking in de rapportvergadering. Als de vergadering het eens is met de voorgestelde afstroom, neemt de teamleider contact op met de ouders om dit besluit, samen met de mentor, mondeling toe te lichten. Criterium is steeds dat het behalen van een diploma in de huidige leerweg door de rapportvergadering niet voor mogelijk wordt gehouden.

Leerjaar 2:

In leerjaar 2 kan verdiepingsstof van de huidige leerweg worden aangeboden aan leerlingen die zeer goed presteren. Het besluit wordt tijdens de rapportvergadering genomen. Dit gebeurt bij rapport 1 en/of rapport 2.

Per rapportvergadering wordt bekeken of er gecontinueerd wordt of niet. Bij rapport 3 neemt het team een definitief besluit of een leerling in het volgende leerjaar kan starten in een hogere leerweg. Als dit advies gegeven wordt, zal de leerling in de laatste periode zoveel mogelijk verdieping moeten worden aangeboden.

Wie brengt een leerling in?

De leerling wordt altijd ingebracht door de mentor. Dit kan ook op verzoek zijn van een vakdocent of van een ouder/verzorger. De mentor bespreekt dit eerst met de teamleider. De behaalde resultaten bepalen of een leerling op de bespreeklijst voor de rapportvergadering komt.

Is een leerling aangemeld door de ouder/verzorger en wordt de desbetreffende leerling desondanks niet op de bespreeklijst gezet, dan neemt de teamleider contact op met de ouders.

Criteria

Cijfers, werkhouding, algehele indruk en leerlingenbesprekingen kunnen van invloed zijn. Alle docenten die lesgeven aan de leerling hebben stemrecht. De teamleider neemt het besluit. De cijfers moeten een zeer goede indruk geven. Dit blijft subjectief. Het is moeilijk om een standaardnorm te leveren. In de regel houden we aan: cijfer [8] per theorievak. Hier kan van worden afgeweken, indien er moverende redenen zijn.

Een leerling van leerjaar 1 blijft in de huidige klas. In leerjaar 2 kan het voorkomen dat een leerling in een andere klas wordt geplaatst. Overplaatsing gebeurt alleen in voorkomende gevallen na het eerste of het tweede rapport.

Bij het eindrapport kan het besluit worden herroepen wanneer een leerling tegen de verwachting in lagere prestaties heeft geleverd of wanneer er andere redenen zijn (geen motivatie, te hoge huiswerkdruk) om van dit besluit af te wijken. Er wordt dan door de mentor contact opgenomen met de ouders. Bij afstromen naar een lagere leerweg wordt de leerling door de mentor ingebracht ter bespreking in de rapportvergadering. Als de vergadering het eens is met de voorgestelde afstroom, neemt de teamleider contact op met de ouders om dit besluit, samen met de mentor, mondeling toe te lichten. Criterium is steeds dat het behalen van een diploma in de huidige leerweg door de rapportvergadering niet voor mogelijk wordt gehouden. In de determinatie zal dan ook blijken dat de leerling niet voldoet aan de norm voor de huidige leerweg.

Protocol determinatie naar leerwegen in leerjaar 2:

 1. Er wordt advies gevraagd aan de lesgevende docenten van de tweede klas. Dit advies is gebaseerd op zowel de prestaties alsmede de motivatie, werkhouding en instelling van de leerling. Het advies kan bestaan uit B.> basisberoepsgerichte leerweg; K.> kader

beroepsgerichte leerweg; G> gemengde leerweg of een bij twijfel.

 1. Het advies van de lesgevende docenten van de betreffende leerling, de uitslag van de Cito 0 en 1 toetsen van leerjaar 1 en de Cito 2 toets in leerjaar 2 vormen de basis voor het leerwegadvies. Dit advies wordt door de teamleider en de mentor besproken ter voorbereiding op de determinatievergadering waarbij alle docenten die lesgeven in de onderbouw aanwezig zijn.

De teamleider onderbouw zit deze vergadering voor. Uiteindelijk wordt in deze bespreking het advies vastgesteld door de docenten. Dit advies is bindend.

 1. Zijn de ouders/verzorgers het niet eens met het gegeven advies dan kan tot vier weken na het schriftelijk bekend maken hiervan, een schriftelijk bezwaarschrift worden ingediend bij de directie.

De directeur zal binnen 2 weken na ontvangst van het bezwaarschrift, na overleg met de teamleider en de mentor, een bindend besluit nemen.

 1. Tijdpad:

September: Verwerken Cito VAS-1 (eind leerjaar)

November: 1e rapportvergadering

Januari: 2e rapportvergadering

Maart: Advies lesgevende docenten

Beroepen Interesse Test (BIT)

Cito – toets 2

April: Determinatievergadering bij het 3e rapport.

Op schrift meegeven van leerwegadvies

Mei: Afhandelen eventuele bezwaarprocedures

Verandering van leerweg in leerjaar 3:

Als school zullen we in het derde leerjaar zeer terughoudend zijn in het verplaatsen van leerling in leerwegen. Er zijn echter meerdere redenen aan te geven waarom een leerling eventueel in een andere leerweg geplaatst zou moeten worden. Capaciteiten, motivatie, privéomstandigheden, gebleken prestatieniveau, etc. ,allemaal zaken die een rol van betekenis kunnen spelen. Hoe het ook zij, als de vergadering eenmaal het voornemen heeft geuit een leerling in een andere leerweg te plaatsen dient de school ervoor te zorgen dat een en ander zo soepel als mogelijk verloopt.

Een overstap naar een andere leerweg, zowel een zwaardere als een minder zware leerweg is slechts mogelijk gedurende de eerste helft van het 3e leerjaar. In zeer uitzonderlijke gevallen mag een leerling aan het eind van het 3e leerjaar nog de overstap naar een minder zware leerweg maken. De eventuele beslissing hiertoe wordt genomen in de overgangsvergadering. De noodzaak om een inhaalprogramma op te stellen zal met name kunnen voorkomen als een leerling overstapt naar een zwaardere leerweg. Ook bij een overstap naar een minder zware leerweg kan het echter voorkomen dat een leerling een en ander dient in te halen. Afhankelijk van het moment van overstappen kan de situatie zich voordoen dat een vrijstelling voor PTA toetsen leerjaar 3 noodzakelijk is. De examen­commissie is bevoegd als zodanig te handelen.

Plan van aanpak:

Docentenvergadering geeft aan dat verandering van leerweg wenselijk is.

De zittende mentor bespreekt dit met de ouders / verzorgers.

De nieuwe mentor van de betreffende leerling neemt het voortouw voor wat betreft het bepalen van een eventueel inhaalprogramma. Hiertoe dienen de volgende stappen te worden ondernomen:

 1. De “zittende mentor” neemt contact op met de ouders en legt het advies van de docentenvergadering voor. De ouders stemmen wel / niet in met voorgestelde verandering van Leerweg.
 1. Indien de ouders instemmen met de voorgestelde wijziging worden de stappen 3 t/m 9 uitgevoerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de “nieuwe” mentor.

Als de ouders niet instemmen met de voorgestelde wijziging blijft de leerling in de oorspronkelijke leerweg en wordt het voorstel teruggenomen. De ouders kunnen daar, in een later stadium, dan geen rechten meer aan ontlenen.

 1. Alle collega’s die lesgeven in de nieuwe klas waarin de leerling terechtkomt dienen de meest recente cijferlijst (PTA-voortgangsrapportage) te ontvangen.
 2. Door deze “nieuwe leerkrachten” moet duidelijk worden aangegeven of, en zo ja, welke toetsen, met bijbehorende lesstof, moeten worden ingehaald, rekening houdend met het oude en het nieuwe dossier. Dus ook aangeven als de leerling niets hoeft in te halen, of wellicht een voorsprong heeft op de andere leerlingen.
 3. Een en ander wordt vervolgens door de nieuwe mentor verwerkt tot een inhaalprogramma.
 4. Nadat de mentor, in samenspraak met de leerling, een planning heeft gemaakt wordt een en ander ingehaald. De mentor regisseert en coördineert.
 5. De mentor maakt een nieuwe (cijfer)lijst (PTA-voortgangsrapportage) op en legt deze voor aan de examencommissie.
 1. De examencommissie stelt de nieuwe cijferlijst (PTA-voortgangsrapportage) vast.
 1. De leerling gaat met deze nieuwe, vastgestelde, lijst verder in de nieuwe leerweg en de mentor informeert de docentenvergadering

 Protocol herkansen PTA-toetsen klas 3 en 4

 1. De mentor inventariseert in de klas wie er toetsen wil of moet herkansen.

Voorwaarden:

 • Cijfer is lager dan 5,5 en is geen gevolg van fraude
 • De toets moet in het PTA als herkansbaar staan aangemerkt
 • Uit het gemaakte werk moet een gedegen voorbereiding blijken
 • De regeling wordt conform het examenreglement uitgevoerd
 1. De leerling vult een herkansingsformulier in.
 2. De leerling laat het formulier door de betreffende vakdocent invullen.
 3. De docent noteert de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de toets mag worden overgedaan.
 4. De docent bespreekt dit met de leerling en zij maken gelijk een afspraak voor de herkansing.
 5. De leerling levert het herkansingsformulier in bij de secretaris van de examencommissie.
 6. De leerling zorgt dat aan de voorwaarden is voldaan vóór de herkansingsdatum.
 7. Voor een herkansing moet er een andere toets samengesteld worden.
 8. Er wordt per periode een centraal inhaal / herkansingsmoment georganiseerd. Dit is tevens de laatste mogelijkheid om de toets te herkansen voor deze periode.
 9. De te maken toetsen worden uiterlijk 4 werkdagen voor afname door de docent aangeleverd bij de secretaris van het examen.

In geval van spijbelen, wangedrag of veel te laat komen, moet er door de leerling een brief aan de examencommissie geschreven worden met het verzoek de toets te mogen herkansen. Voor de wettelijke regelingen aangaande het herkansen van toetsen verwijzen we hier naar het examenreglement.

Herprofileren

Er bestaat een mogelijkheid voor leerlingen om na het behalen van een diploma in de BL of KL over te stappen naar een hogere leerweg. Dus van BL naar KL en van KL naar GL/BM. De voorwaarden hiervoor zijn:

De PTA resultaten zijn gemiddeld per vak minimaal 7,0

 • Gemiddeld examencijfer van minimaal 6,8
 • Positief advies van de docenten die de leerling in leerjaar 4 les hebben gegeven.
 • De leerling schrijft een motivatiebrief
 • Er moet plaats zijn in de klassen van de gekozen sector

Uiterlijk 1 maart geeft de leerling aan dat hij/zij in aanmerking wil komen voor herprofilering. De leerling moet zich ook altijd inschrijven bij een vervolgopleiding omdat de cijfers van het eindexamen pas na de inschrijfdatum op het MBO bekend zijn.

Na de vaststellingsvergadering voor de derde klassen (eind juni) kan uitsluitsel gegeven worden over de mogelijkheid tot herprofilering.