Normering & Determinatie 2015 – 2016

Inleiding

In het schooljaar 2015 2016 zijn alle leerlingen vanaf het 1e leerjaar in een specifieke leerweg geplaatst. De plaatsing in die leerweg kan in de loop van het 1e en 2e leerjaar aangepast worden.

In bijzondere, individuele gevallen kan het voorkomen dat ook tijdens het derde (en zelfs vierde) leerjaar een aanpassing in de leerweg kan plaatsvinden.

De aanpassingen in leerweg kan zowel middels opstroom als afstroom plaatsvinden.

Normering

Het Sterren College kent een normering waarin beschreven staat waaraan een leerling moet voldoen om bevorderd te worden naar het volgende leerjaar.

Determinatie

Daarnaast is de determinatie opgenomen. Determinatie wil zeggen opstroom naar een hogere of afstroom naar een lagere leerweg.

De voorlopige leerwegbepaling voor het 2e leerjaar vindt plaats in leerjaar 1. Het besluit hiertoe wordt genomen tijdens de 3e De leerling start het 2e leerjaar in de vastgestelde leerweg.

De definitieve leerwegbepaling vindt plaats in leerjaar 2. Het besluit hiertoe wordt genomen tijdens de 3e De leerling start het 3e leerjaar in de vastgestelde leerweg.

Definities

De normen worden toegepast op de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor elk vak dat gedurende het schooljaar is gevolgd en dat een eindbeoordeling in de vorm van een cijfer kent.

Voor elk vak bestaat dit eindcijfer uit het voortschrijdend gemiddelde, berekend over alle cijfers gedurende het hele schooljaar behaald, rekenkundig afgerond op één decimaal.

Naast deze eindcijfers maken we ook gebruik van de afronding van deze eindcijfers op een heel getal. Die worden aangeduid met de term ‘afgeronde eindcijfers’. Zowel de eindcijfers als de afgeronde eindcijfers worden op het rapport vermeld. Met nadruk wordt er op gewezen dat als er een eis wordt gesteld aan een eindcijfer, dat altijd in één decimaal nauwkeurig moet worden opgevat. Dus als een eindcijfer tenminste 4,0 moet zijn, is 3,9 niet genoeg.

Van leerjaar 1 naar leerjaar 2

De leerling is bevorderd naar leerjaar 2 wanneer:

 • De som van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde tenminste 17,0 bedraagt
 • Het laagste eindcijfer niet lager is dan een 4,0
 • De leerling bij de afgeronde eindcijfers maximaal 4 minpunten heeft (minpunten = het cijfer 6 min het behaalde cijfer voor dat vak)

De docentenvergadering kan besluiten om een leerling in een lagere leerweg te plaatsen als de leerling niet aan de overgangsnormering voldoet. De leerling is dan wel bevorderd naar het 2e leerjaar, maar dan in een andere leerweg.

De leerling komt in aanmerking voor opstroom wanneer:

 • De som van de eindcijfers bij het derde rapport voor Nederlands, Engels, wiskunde, mens en techniek, mens en gezondheid en mens en maatschappij tenminste 45,0 bedraagt met als laagste eindcijfer een 7,0
 • Bij de cijfers van de overige vakken geen onvoldoendes zijn en maximaal mag één cijfer een 6,0 zijn.
 • 80% van de lesgevende docenten de inzet/motivatie als voldoende beoordeelt. Hetzelfde geldt voor de thema’s huiswerk maken, zelfstandigheid en studiehouding.
 • De resultaten op het vierde rapport minimaal gelijk zijn aan die van het derde rapport. De resultaten mogen niet verslechteren!
 • Resultaten van externe testen zoals Cito 0 t/m 3 zullen ook gebruikt worden bij het vaststellen van het uiteindelijke oordeel.

Van leerjaar 2 naar leerjaar 3

De leerling is bevorderd naar leerjaar 3 wanneer:

 • De som van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde tenminste 17,0 bedraagt
 • Het laagste eindcijfer niet lager is dan een 4,0
 • De leerling bij de afgeronde eindcijfers maximaal 4 minpunten heeft (minpunten = het cijfer 6 min het behaalde cijfer voor dat vak)

De docentenvergadering kan besluiten om een leerling in een lagere leerweg te plaatsen als de leerling niet aan de overgangsnormering voldoet. De leerling is dan wel bevorderd naar het 3e leerjaar, maar dan in een andere leerweg.

De leerling komt in aanmerking voor opstroom in een andere leerweg wanneer:

 • De som van de eindcijfers bij het derde rapport voor Nederlands, Engels, wiskunde, mens en techniek, mens en gezondheid en mens en maatschappij tenminste 45,0 bedraagt met als laagste eindcijfer een 7,0
 • Bij de cijfers van de overige vakken geen onvoldoendes zijn en maximaal mag één cijfer een 6,0 zijn.
 • 80% van de lesgevende docenten de inzet/motivatie als voldoende beoordeelt. Hetzelfde geldt voor de thema’s huiswerk maken, zelfstandigheid en studiehouding.
 • De resultaten op het vierde rapport zijn minimaal gelijk aan die van het derde rapport. De resultaten mogen niet verslechteren!
 • Resultaten van externe testen zoals Cito 0 t/m 3 zullen ook gebruikt worden bij het vaststellen van het uiteindelijke oordeel.

Van leerjaar 3 naar leerjaar 4

De leerling is bevorderd naar leerjaar 4  Basisberoepsgerichte Leerweg wanneer:

 • het vak Kv1 met minimaal de beoordeling voldoende is afgerond
 • het vak Lichamelijke Opvoeding met minimaal de beoordeling voldoende is afgerond
 • bij de afgeronde eindcijfers aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • alle 6 of meer;
 • één 5 en alle andere 6 of hoger;
 • één 4 en alle andere 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger;
 • twee maal een 5 en alle andere 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger;
 • Het beroepsgerichte vak telt voor twee cijfers;
 • De som van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde tenminste 17,0 punten bedraagt;
 • Het examendossier een gemiddelde heeft van 5,5 of hoger.

De leerling is bevorderd naar leerjaar 4 Kaderberoepsgerichte Leerweg wanneer:

 • het vak Kv1 met minimaal de beoordeling voldoende is afgerond
 • het vak Lichamelijke Opvoeding met minimaal de beoordeling voldoende is afgerond
 • bij de afgeronde eindcijfers aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • alle 6 of meer;
 • één 5 en alle andere 6 of hoger;
 • één 4 en alle andere 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger;
 • twee maal een 5 en de overige 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger is;
 • Het beroepsgerichte vak telt voor twee cijfers;
 • De som van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde tenminste 17,0 bedraagt;
 • Het examendossier een gemiddelde heeft van 5,5 of hoger.

De leerling is bevorderd naar leerjaar 4 Gemengde /Theoretische Leerweg wanneer:

 • het vak Kv1 met minimaal de beoordeling voldoende is afgerond;
 • het vak Lichamelijke Opvoeding met minimaal de beoordeling voldoende is afgerond;
 • bij de hele eindcijfers aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan;
 • alle 6 of meer;
 • één 5 en alle andere 6 of hoger;
 • één 4 en alle andere 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger;
 • twee maal 5 en alle andere 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger;
 • De som van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde tenminste 17,0 bedraagt;
 • Het examendossier een gemiddelde heeft van 5,5 of hoger.