Missie & visie

Missie

Het Sterren College verzorgt onderwijs voor leerlingen die voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) volgen.

De school biedt alle vier de leerwegen met de mogelijkheid van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en de beroepsgerichte mavo.

De school draagt zorg voor de ontwikkeling van de leerlingen op weg naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving. De school doet dit door ruimte en richting te geven aan de intellectuele, sociale en culturele ontwikkeling van de leerlingen.

Het uiteindelijke doel is dat elke ingeschreven leerling de school op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma verlaat.

Visie

De school realiseert haar missie, het verzorgen van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor onze leerlingen, vanuit de volgende visie:

De school stelt de leerling centraal. Om een optimale ontwikkeling van een leerling mogelijk te maken, schept de school de didactische en pedagogische voorwaarden:

  • activerende werkvormen met betekenisvolle opdrachten
  • differentiatie
  • keuzes en eigen verantwoordelijkheid voor de leerling
  • zelfstandig werken
  • samenwerken en samen leren
  • een mix van didactische werkvormen (klassikaal-frontaal, opdracht gestuurd, probleemgestuurd) en de daarbij passende rollen van een docent (instructeur, coach)

Leren gebeurt in een uitdagende leeromgeving die leerlingen in staat stelt zich kennis en vaardigheden eigen te maken die van belang zijn voor het vervolgonderwijs, het latere beroep en het maatschappelijk functioneren.

In de school gaat iedereen respectvol met elkaar om. De school wil door de inrichting van het gebouw en de wijze waarop zij leerlingen, docenten en begeleiders met elkaar verbindt een veilig en geborgen klimaat scheppen waarbij leerlingen, docenten en begeleiders een ‘thuisbasis’ hebben.

De school is opgebouwd uit een aantal van elkaar te onderscheiden maar niet te scheiden eenheden waarin leerlingen naar leeftijd en, in de bovenbouw, naar sector- en afdelingskeuze zijn ondergebracht. De leerlingen krijgen onderwijs van en begeleiding door een zo klein mogelijk team van docenten (en in sommige gevallen door docenten aangestuurde assistenten) onder leiding van een teamleider. Ieder team is verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de begeleiding van een bepaalde groep leerlingen.

De school hecht aan een goede zorg voor de leerlingen. De zorg wordt vraag gestuurd aangeboden en is individueel gericht. De vorderingen van die zorg worden gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem Magister en individuele en/of groeps-handelingsplannen. De school investeert in de zorgstructuur en in aanvullende ondersteuning van specialisten.

Alle personeelsleden ontwikkelen en verdiepen voortdurend hun professionaliteit door te leren. Op deze wijze zijn zij ook in staat elkaar te inspireren en motiveren.

De school bewaakt door systematische metingen het rendement van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en van de daaraan ondersteunende processen. Verbeteractiviteiten worden uitgevoerd in schooljaarcycli en over de resultaten legt de school verantwoording af.

De school staat midden in de samenleving en onderhoudt actief contact met haar omgeving, waaronder het basisonderwijs, vervolgonderwijs en collega-scholen maar ook instellingen als jeugdzorg en leerplicht, het lokale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de gemeentelijke overheid en de buurt.